Zaloguj się aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji [zamknij]

Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy

Daniel Gatner

Daniel Gatner

1. Obowiązek informacyjny – zasady ogólne.

Prowadząc działalność gospodarczą (firmę) w sieci komunikujesz się ze swoimi Klientami za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, strony WWW. W tym zakresie ciążą na Tobie szczególne wymogi. Każdy przedsiębiorca który prowadzi działalność gospodarczą przez Internet powinien podać określone informacje dotyczące zarówno jego jako podmiotu gospodarczego jak również oferowanych produktów (usług lub towarów). Informacje te podawane są na stronach WWW lub przesyłane drogą elektroniczną. Określone prawem informacje powinny być:

 1. łatwo dostępne
 2. prawdziwe i pełne
 3. dostępne w każdym czasie.

Łatwo dostępną jest informacja, do której można dotrzeć bez korzystania ze specjalnego sprzętu czy oprogramowania, wiadomość prawdziwa i pełna to taka która nie wprowadza w błąd, jest zgodna ze stanem faktycznym, jest czytelna. Informacje powinny być dostępne cały czas dla klienta a nie np. tylko przed zawarciem umowy na odległość.

Obowiązek informacyjny e- przedsiębiorcy nie został uregulowany w jednym, a w kilku aktach prawnych. Niniejszy artykuł zawiera przystępnie opracowaną kompilację najważniejszych przepisów dotyczących obowiązku informacyjnego e- przedsiębiorcy.

2. Jakie informacje powinny znaleźć się na Twojej firmowej stronie internetowej?

Pamiętaj, chcąc prowadzić legalny biznes w sieci masz obowiązek podania na firmowej stronie internetowej swojej nazwy oraz danych adresowych a także numeru NIP, jeżeli podlegasz wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego także nr tego rejestru1. Nie zapomnij o tym, że Twój potencjalny kontrahent powinien mieć możliwość bezpośredniego kontaktu z Tobą dlatego niezbędnym jest wskazanie na stronie adresu elektronicznego. Pamiętaj o tym aby wszystkie informacje które zamieszczasz na swojej stronie WWW były podane w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny w przeglądarce internetowej, którą się posługujesz.2

Dbaj o to aby podawane przez Ciebie informacje były zawsze aktualne. Będzie to świadczyło zarówno o profesjonalnym podejściu do tego co robisz, ale przede wszystkim szacunku dla czasu i zaufania Klienta. Jeżeli posługujesz się określonymi programami, których uruchomienie wywoła w przeglądarce internetowej Klienta określoną reakcję ostrzeż go o potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Poinformuj go także o funkcjach i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Ciebie do sieci za pośrednictwem przeglądarki internetowej, którą posługuje się Klient.

Twój sklep internetowy rządzi się określonymi procedurami. Określ je wyraźnie, aby Twój Klient bez przeszkód podążał bezpiecznym szlakiem prowadzącym prosto do celu jakim jest zakup towaru lub usługi właśnie u Ciebie. Stwórz swój własny regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Zastanawiasz się w jakim momencie w/w informacje powinny zostać podane? Należy przyjąć, że jeżeli Twoje usługi świadczone drogą elektroniczną proponujesz na stronie internetowej, dane tego rodzaju powinny być stale dostępne na tej stronie. W przypadku kiedy wysyłasz zamawianą przez Klienta informację handlową, dane takie powinny znaleźć się w treści wiadomości zawierającej informację handlową bądź w informacji takiej powinien znaleźć się odnośnik (link) do witryny internetowej zawierającej takie informacje.

3. Twój kontrahent jest konsumentem.

Co w sytuacji kiedy Twoim Klientem jest zwykły przeciętny "Kowalski", a nie współpracująca z Tobą od lat korporacja? Wówczas musisz być szczególnie staranny. Pamiętaj, że po drugiej stronie jest osoba która nabywa od Ciebie produkt nie prowadząc przy tym działalności gospodarczej3. Ma zdecydowanie mniejsze doświadczenie i wiedzę biznesową niż Ty. Poza podstawowymi obowiązkami o których wspominałem wyżej, powinieneś poinformować takiego kontrahenta dodatkowo o:

 1. istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu;
 2. cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki a także zasadach ich zapłaty,
 3. kosztach oraz terminie i sposobie dostawy;
 4. prawie odstąpienia od umowy ( w terminie dziesięciu dni), ze wskazaniem wyjątków4,
 5. kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy;
 6. terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący;
 7. minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe;
 8. miejscu i sposobie składania reklamacji;
 9. prawie wypowiedzenia umowy 5. Jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony zastrzegły krótszy termin wypowiedzenia.

Nie zapomnij aby wszystkie te informacje, które zamieszczasz na stronie WWW były sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania. Potwierdź je także konsumentowi na piśmie najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia.

4. E–informacja w przypadku popularnych spółek prawa handlowego.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki komandytowo- akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej6 pamiętaj aby wśród informacji na Twojej stronie internetowej nie zabrakło tych zawierających:

 1. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
 2. wysokość kapitału zakładowego ( w przypadku sp. z o.o. której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione)
 3. wysokość kapitału wpłaconego w przypadku spółki komandytowo -akcyjnej i akcyjnej.

5. Skutki prawne braku e-informacji.

Pewnie zastanawiasz się czym grozi brak podania wskazanych wyżej informacji albo podanie niepełnych lub nieprawdziwych informacji? Otóż niestety nie pozostajesz bezkarny. Brak tych informacji może skutkować obowiązkiem zapłaty grzywny w wysokości do 5.000 zł.

6. E–informacja w działalności niekomercyjnej.

Co jeżeli prowadzisz działalność w formie fundacji lub stowarzyszenia i nie jesteś przedsiębiorcą? Ustawodawca nie zapomniał także o Tobie. Jeżeli prowadzisz działalność niekomercyjną w formie w której obowiązuje wpis do KRS na stronie WWW powinieneś zamieścić informacje zawierające: 1) firmę lub nazwę; 2) oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności; 3) siedzibę i adres; 4) numer NIP7.

7. Podsumowanie

Do najmocniejszych stron dobrego sklepu internetowego poza przejrzystą witryną, łatwym systemem nawigacji, dobrze skonstruowanym regulaminem oraz polityką prywatności należy bez wątpienia spójny i kompleksowy system informacji o Tobie i Twoim profilu działalności. Jeżeli spełnisz te standardy to z pewnością nic nie stanie na przeszkodzie do tego, aby Twoje produkty trafiały do Klientów na całym świecie8.

Autor: Adw. Daniel Gatner

Artykuł opracował adw. Daniel Gatner z Kancelarii Adwokackiej Zubek Gatner Anweiler będącej partnerem serwisu legalniewsieci.pl świadczącego kompleksowe usługi prawne na rzecz e-przedsiębiorców z zakresu szeroko rozumianego Prawa Internetu.
Jeśli chcesz zasięgnąć opinii na ten bądź inny temat skontaktuj się osobiście - tel. 606 485 975 lub 600 639 459, www: zubek-gatner.pl, legalniewsieci.pl. Korzystamy i polecamy jego usługi.
Przypisy:
 1. Art.21 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2010, 220.1447 j.t.) a także art. 34 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2007.168.1186 j.t.)
 2. Art. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204)
 3. Konsument to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.)
 5. O którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych…op.cit.
 6. Art. 127 § 5, 206 oraz 374 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2000.94.1037)
 7. Art. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym… op.cit.
 8. Wartość rynku e-commerce w Polsce w 2011 przekroczyła zaledwie 10 mld zł. dla porównania w Wielkiej Brytanii wartość ta wynosi ponad 59 mld… Euro, zatem ponad 20-krotnie więcej.
 
regulamin o nas kontakt